Menu

"מילה לא זהירה יכולה להצית סכסוך, מילה אכזרית יכולה להרוס חיים, מילה טובה מורידה לחצים, מילה אוהבת מרפאת פצעים"  אנונימי

מערך הייעוץ בבית הספר

הייעוץ בביה"ס פועל בשני מישורים עיקריים:    

  • טיפול בפרט
  •  טיפול מערכתי

הטיפול בפרט

 המטרה העיקרית של היועצת היא לעזור לתלמיד בקשיים שונים העומדים בפניו ומונעים ממנו להגיע לידי מיצוי יכולתו הלימודית.                   

קשיים אלה יכולים לבוא לידי ביטוי בתחום ביה"ס, המשפחה או החברה.

הבעיות מופנות אל היועצת ע"י המחנכים, המורים המקצועיים, ההורים או התלמידים עצמם.

בשיחות אישיות עם התלמיד מנסה היועצת לאתר את קשייו של התלמיד ולהתוות את דרך הטיפול הטובה ביותר עבורו.

היועצת נמצאת בקשר הדוק עם רכזי השכבות, המחנכים, המורים המקצועיים וההורים.

לעיתים יוצרת היועצת קשר עם גורמי חוץ כגון: עובדים סוציאליים, קציני מבחן, פסיכולוגים, קב"סים, מוסדות קהילתיים שונים כדי לסייע לתלמיד המצוי בקושי.

היועצת מיידעת את התלמיד במגוון האפשרויות העומדות לפניו והבנתן, וזאת במקרים שתלמיד אינו יכול להמשיך ללמוד בביה"ס מסיבות שונות, וכן במעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה.

בישיבות הפדגוגיות מאתרת היועצת בעיות ומתערבת בהתאם לצורך.

היועצת מלווה את התלמידים הנמצאים בשכבות אשר בטיפולה לאורך כל שנת הלימודים במטרה לאפשר לתלמיד למצות את יכולתו וכישרונותיו בצורה הטובה ביותר.

היועצת מלווה את התלמידים ליקויי הלמידה. היא מפנה אותם לאבחונים דידקטיים או

פסיכולוגיים לפי הצורך, מיידעת את המורים אודות ההתאמות להן זכאים התלמידים, ודואגת

שבבחינת הבגרות התלמידים ייבחנו בהתאמות המיוחדות להם.  

טיפול מערכתי

1.        העברת תוכניות מניעה למחנכים: מניעת אלימות, מניעת שימוש לרעה בסמים ואלכוהול, חינוך מיני, הכנה לצה"ל. נושאים אלה מועברים לתלמידים ע"י המחנכים בשעות החינוך.

2.       בניית כיתות חדשות: היועצת בונה את כיתות ז', וכיתות י' בהתאם להחלטות של המועצה הפדגוגית בסוף כיתה ט', ועפ"י נטיותיו וכישרונותיו של כל תלמיד ותלמיד.

3.        היועצת קולטת תלמידים חדשים המגיעים לביה"ס, משבצת אותם לכיתות ועוקבת אחר השתלבותם בביה"ס.

4.       היועצת מופקדת על מערך הסיוע לתלמידים נזקקים הכולל הנחות בתשלום לביה"ס והשאלת ספרי לימוד.    

5.       היועצת מלווה את התלמידים במעברים השונים: מביה"ס היסודי לחטיבת הביניים, מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה ומהחטיבה העליונה לקראת הגיוס לצה"ל.

       הליווי נערך ע"י מתן מידע על המסגרת החדשה והכנה רגשית על הצפוי לו.

     6.       היועצת מדריכה ומלווה את הצוות החינוכי בביה"ס בנושאים ייעודיים כגון: נוער בסיכון, לקויי  למידה, מניעת התעללות בילדים וכו'.

בביה"ס פועלות  ארבע יועצות:

 

רחלי בטיטו- שכבה ז',יב'.

רותי כהן- שכבה ח'   

רונית קוזי אוזנה – שכבה ט',יא'

צביה בן גיגי – שכבה י'

פסיכולוגית ביה"ס –  בביה"ס עובדת פסיכולוגית חינוכית הנמצאת בביה"ס פעמיים בשבוע. הפסיכולוגית מקבלת לטיפול ולייעוץ תלמידים והורים המופנים אליה ע"י היועצות.

 מנחת הורים – בבית הספר תתקיים הנחיית הורים מקצועית ע"י המרכז להורות משמעותית. המנחה תקיים הנחייה קבוצתית בשכבה וכן תיתן הנחייה פרטנית לכלל הורי בית הספר לפי הצורך ובהפניית  היועצות.  

מב"סית בית הספרמובילה בית ספרית בתוכניות מניעה בתחומים שונים: מניעת סמים ואלכוהול, התנהגות סיכונית. המטרות:

1.       הטמעת תוכניות המניעה בבית הספר על הרצף ההתפתחותי.

2.       טיפוח וחשיפה לכישורי חיים שיאפשרו לתלמיד להימנע מהתנהגות סיכונית ותאפשר לו בעתיד חוסן נפשי.

 

 

כניסה למערכת